Banská Bystrica

Charakteristika
Mestský hrad, charakteristická dominanta a symbol historického jadra Banskej Bystrice s typickou siluetou dvojice cibuľovitých veží, situovaný hore na námestí. Nár. kult. pamiatka.
História
Mestský hrad vznikol popri pôvodnej baníckej osade, ktorá predchádzala založeniu mesta. Už v tých časoch tu stál farský kostol Panny Márie, ktorý sa neskôr, koncom stredoveku stal centrom novej pevnosti. Funkciou mestského hradu bolo chrániť výnosy z tažby drahých kovov, najmä z medi a striebra, a kráľovskú pokladnicu. Sídlil tu zástupca kráľa a cirkvi, schádzala sa tu mestská rada. Jednotlivé budovy rôznorodej funkcie obohnali spoločným opevnením, ktoré chránilo patriciát pred vonkajšími nepriateľmi i vnútornými nepokojmi, najmä počas baníckych vzbúr.

ilustrácia z r.1676 - Fiala / sken Mazo

Areál mestského hradu sa skladá z kostola Panny Márie, tzv. Matejovho domu, tzv. slovenského kostola, radnice, budovy fary a kamenného opevnenia s baštami, vstupnou bránou s barbakanom, ktorým sa do areálu vchádzalo. Najstaršou budovou je neskororománsky farský kostol P. Márie z druhej polovice 13.stor. Pôvodne ho obklopoval cintorín, na ktorom až do minulého storočia stála románska kostnica. Bystrickí mešťania, inšpirovaní vzorom mestského hradu v Kremnici, opevnili v poslednej tretine 15.stor. priestor okolo farského kostola a postavili tu dalšie budovy patriace samospráve banských miest, mestskej správe a kráľovi: gotický dom kráľa Mateja (nazývaný aj Matejov dom) vznikol v r.1479, mestská radnica okolo r.1500; krátko predtým, 1492, dostavali kostol sv. Kríža, nazývaný aj slovenský kostol, lebo sem chodili prevažne slovenskí obyvatelia, s bohatým vstupným neskorogotickým portálom. Opevnenie tvoril vysoký kamenný múr a kruhové bašty. Najdôležitejšou časťou opevenia bola vstupná brána s barbakanom, dostavaná v r.1512, do ktorej sa vstupovalo dvoma bránami, pre povozy a pre peších. V tom období prešiel farský kostol nákladnou stavebnou úpravou, ktorú podnes dokumentuje zachované oratórium s gotickou krížovou klenbou, bočná kaplnka sv. Barbory a neskorogotickým krídlovým oltárom od Majstra Pavla z Levoče a neskorogotická bronzová krstiteľnica od majstra Jodoka. Typologickou zaujímavosťou sú portréty svätých, ktorými iluzívne nahradili konzoly pod klenbou v presbytériu. Interiér kostola bol v tých časoch velmi hodnotný, hl. oltár vyhotovil Majster Pavol z Levoče a údajne bol ešte monumentálnejší ako levočský. Podľahol však ničivému požiaru v r.1761; 1767 ho nahradili barokovým oltárom s obrazmi od významného rakúskeho maliara J. L. Krackera. Zrútenú klenbu nahradili barokovou, s iluzívnou architektonickou freskou v presbytériu od A. Schmidta z r.1767-70. Z tohto obdobia pochádzajú aj typické siluety s cibuľovitými medenými strechami.
Do mestského hradu po čase včlenili aj mestskú radnicu. V druhej tretine 16. stor. prešla viacerými stavebnými úpravami, ktoré jej vtlačili dnešný ráz. V r.1546 ju podstatne rozšírili a prestavali. Čoskoro nato, v rockoch 1564-1565, majster Peregrinus upravil jej priečelie vrátane starej neskorogotickej loggie a budovu ukončil renesančnou atikou s lastovičími chvostmi.

Exteriér a interiér
Farský kostol je výrazná gotická architektúra s pôvodnou románskou vežou z čias vzniku objektu. Je jednoloďový, s predĺženým presbytériom a z oboch strán pristavanými kaplnkami a oratóriom. Z pôvodnej náročnej bohatej architektúry sa zachovali fragmenty kružieb v lomených oknách, prekryté barokovou prestavbou, zlomky žánrových výjavov pod rímsou, znázorňujúce sedem hlavných hriechov, niekoľko gotických fiál a baldachýn. Okná kaplnky si zachovali neskorogotické plamienkové kružby. Fasádu objektu v gotike pomaľovali kvádrovaním. K najlepším výtvarným dielam exteriéru patrí reliéf Krista na Hore olivovej (umniestnený na vonkajšej strane kostola v nároží veže) a torzo Zvestovania, z čias okolo 1500.
Slovenský kostol má v barokovom členení fasád zachovaný neskorogotický portál s pretínavými prútmi z konca 15. storočia.
Matejov, pôvodný kráľovský dom, je bloková viacposchodová stavba, ktorá si napriek romantickej úprave zachovala pôvodné riešenie fasád s výrazným maľovaným kvádrovaním.
Radnica (pretórium) prešla viacerými stavebnými úpravami, napriek tomu si zachovala svoj renesančný ráz. Bloková budova so stĺpovou arkádou pôvodne nadväzovala na hradné opevnenie. Renesančné premurované atiky pôvodne v tvare lastovičích chvostov.
Farský kostol - hl. priestor je klenutý pruskými klenbami. Má jednotné neskorobarokové vnútorné zariadenie a nástenné maľby. Baroková úprava rešpektovala staršie, najmä neskorogotické fragmenty a nábehy rebier. Bočné kaplnky, oratórium a sakristia majú bohaté vzorce neskorogotických krúžených a hviezdicových klenieb. Z pôvodného zariadenia vyniká oltár sv. Barbory a gotická krstiteľnica, gotické tabulové obrazy; výtvarné detaily sú inštalované v dalších bočných kaplnkách.
(c) Fiala / sken Mazo (c) Fiala / sken Mazo (c) Fiala / sken Mazo
Celkový pohľad na hrad Pohľad zozadu Pohľad na klenby
Súčasný stav
V súčasnosti je v areáli hradu, v budove bývalej radnice Stredoslovenská oblastná galéria, kde sa pravidelne usporadúva bienále grafiky.

(c) Jozef Sekal / sken Mazo

Prístup
Hrad je mestského typu a prístup k nemu je teda veľmi jednoduchý. Nachádza sa priamo v centre Banskej Bystrice na malom námestí nad hlavným námestím mesta.
Okolie
Popri Matejovom dome cez tepanú železnú bránu prejdeme na historický cintorín, kde sú pochovaní viaceri národní dejatelia a spisovatelia; odtiaľ pôsobivé pohľady na hradný komplex.
Zaujímavosti
Mesto je strediskom turistiky, v prímestskej časti sa odporúčajú tieto jednohodinové vychádzky:
Z Medeného hámra do doliny Laskomer, z Fončordy do Areálu zdravia. Malachovskou dolinou do Ortút k pamätníku sov. letcov pod Dolnou skalou. Po tzch_zlt.jpg (4797 bytes) do lesoparku na Urpín 511m (pekné pohľady na mesto) a na Vartovku 569m (kde je pozorovacia veža, tzv. "vartovka" z čias tureckých nájazdov, dnes je v objekte po úpravách Krajská Tudová hvezdáreň). Podryba, Šalková - príjemná prechádzka po hrádzi Hrona (viditeľné sú ešte piliere z tesaných kameňov, ktoré slúžili ako nosníky drevených mostín hrádze, tzv. "hrable", na zadržanie plaveného dreva z horehronských lesov). Do miestnej časti Jakub, kde je náučný chodník (lesostep).
Ban. Bystrica je východiskom značkovaných trás do blízkych horstiev: Kremnických vrchov, Starohorských vrchov, Veľkej Fatry, Nízkych Tatier, Veporských vrchov a Poľany.

História hradu Exteriér Súčasný stav Pôdorys hradu Prístup k hradu Okolie
Help - Obsah, ovládanie, diakritika... O stránke... História - Vývoj hradov a zámkov na Slovensku Turistika - MAPY Slovník hradológa Register + Vyhľadávanie (search) Kontakt e-mail Home Kaštiele Home Hrady a zámky